Pravidla soukromí

Účelem zásady ochrany osobních údajů Trendills je seznámit zákazníky, potenciální zákazníky nebo návštěvníky webových stránek Trendills s účely a základem zpracování osobních údajů Ajvveb doo, Zgornji Brnik 390, Brnik, Slovinsko e-mailem si @ aj-web .com (dále: Trendy nebo poskytovatel nebo správce osobních údajů)

Ve společnosti Trendills si vážíme vašeho soukromí, takže vaše informace vždy uchováváme v bezpečí.

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být kdykoli změněny nebo doplněny bez předchozího upozornění. Používáním webových stránek Poskytovatele po úpravě nebo přidání osoba potvrzuje, že souhlasí se změnami a doplňky.

Všechny naše činnosti jsou v souladu s evropskými právními předpisy (nařízení (EU) 2016/697 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao toku těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů nebo GDPR) a úmluvami Rady Evropy (ETS č. 108, ETS č. 181, ETS č. 185, ETS č. 189)) a vnitrostátní právní předpisy Slovinské republiky (zákon o ochraně osobních údajů (ZVOP-1, Úřední věstník Slovinské republiky, č. 94/07), zákon o elektronickém obchodním trhu (ZEPT, Úřední věstník RS, č. 96/09 a 19/15) atd.).

Zásady ochrany osobních údajů se zabývají zpracováním informací poskytnutých poskytovatelem při návštěvě a používání webových stránek Trendills nebo jiným přenosem (během nákupu prostřednictvím telefonu, Facebooku, Instagramu).

Osobní data
Osobní údaje jsou informace, které vás identifikují jako konkrétní nebo identifikovatelnou osobu. Jednotlivec je identifikovatelný, pokud může být určen přímo nebo nepřímo, zejména uvedením identifikátoru, jako je jméno, identifikační číslo, informace o poloze, webový identifikátor, nebo uvedením jednoho nebo více faktorů specifických pro fyzický, fyziologický, genetický, duševní , ekonomická, kulturní nebo sociální identita.

Poskytovatel shromažďuje následující osobní informace v souladu s účely stanovenými níže v těchto zásadách ochrany osobních údajů:

– základní informace o uživateli (jméno a příjmení, adresa, datum narození, místo);
– kontaktní informace a informace o vaší komunikaci s operátorem (e-mailová adresa, e-mail, telefonní číslo, – – – datum, čas a obsah poštovní nebo e-mailové komunikace, datum, čas a délka telefonních hovorů, záznam telefonních hovorů);
– způsob získání člena zdroje, jehož prostřednictvím uživatel kontaktoval manažera (webové stránky a reklamní kampaň nebo kampaň, call centrum);
– informace o nákupech a fakturách uživatele (datum a místo nákupu, zakoupené položky, ceny zakoupených položek, celková částka nákupu, způsob platby, dodací adresa, číslo a datum faktury, štítek faktury atd.) a informace o řešení stížnosti na výrobky;
– informace o tom, jak uživatel používá web správce (data a časy návštěvy webu, navštívených stránek nebo adres URL, doba uchovávání na stránce, počet navštívených stránek, celkový čas návštěvy webu, nastavení provedená na webu) a informace o použití správce přijatých zpráv (e-mail, SMS);
– informace z dobrovolně vyplněných formulářů uživatelem, např. v souvislosti s loteriemi nebo použitím konfigurátorů k identifikaci optimálních produktů pro potřeby uživatele;
– další informace, které uživatel dobrovolně poskytne poskytovateli na žádost některým službám požadujícím tyto informace.

Poskytovatel neshromažďuje ani nezpracovává vaše osobní údaje, s výjimkou případů, kdy to povolíte nebo. souhlas s tím, tj. při objednání produktů nebo služeb, při přihlášení k odběru elektronického časopisu, účasti na loteriích atd., nebo pokud existuje právní základ pro shromažďování osobních údajů nebo má poskytovatel zpracování oprávněný zájem.

Časové období, po které Poskytovatel uchovává shromážděné informace, je dále specifikováno v části Uchovávání osobních údajů této politiky.

Účely zpracování a základ pro zpracování dat
Poskytovatel shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje na následujících právních základech:

– právní a smluvní vztahy,
– souhlas jednotlivce a
– legitimní zájem.
– Právo a smluvní zpracování

V případě, že poskytnutí osobních údajů je smluvní závazek, povinnost vyžadovaná k uzavření a plnění smlouvy s poskytovatelem nebo zákonná povinnost, musíte poskytnout osobní údaje; Pokud neposkytnete osobní údaje, nemůžete uzavřít smlouvu s poskytovatelem, ani poskytovatel nemůže poskytovat služby ani dodávat produkty na základě smlouvy, protože nemá potřebné údaje k provedení smlouvy.

Zpracování na základě oprávněného zájmu
Poskytovatel může rovněž zpracovávat údaje na základě oprávněného zájmu, který poskytovatel sleduje, s výjimkou případů, kdy tyto zájmy převažují nad zájmy nebo základními právy a svobodami subjektu údajů žádajícího o ochranu osobních údajů. V případě oprávněného zájmu poskytovatel vždy provádí posouzení v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů.

Zpracování na základě vašeho souhlasu
Poskytovatel shromažďuje a zpracovává (používá) vaše osobní údaje také pro následující účely, pokud s nimi souhlasíte:

– zajištění přístupu a používání vašeho online účtu u poskytovatele a jeho online obchodu a z technických důvodů správy na webových stránkách poskytovatele,
– zajistit, že budete mít přístup ke konkrétním informacím, které máte k dispozici na webových stránkách poskytovatele a na vašem online účtu / profilu poskytovaném poskytovatelem,
– příprava a odeslání personalizovaného e-časopisu, pokud jste si jej předplatili,
– zasílání komerčních nabídek a jiného obsahu prostřednictvím e-mailu, SMS, pravidelné pošty nebo telefonních hovorů, pokud není dohodnuto a dohodnuto jinak,
– jakýkoli jiný účel, pro který výslovně souhlasíte se spoluprací s poskytovatelem.
– Konsenzuální profilování uživatelů
– Na základě vašeho souhlasu provádí poskytovatel také personalizovanou komunikaci, která probíhá prostřednictvím různých komunikačních kanálů (prostřednictvím e-mailu, SMS, telefonních hovorů, pošty, oznámení prohlížeče, informací o webových stránkách, sociálních sítí).

Abychom vám mohli nabídnout nejlepší možné nabídky a obsah šitý na míru vašim potřebám, vytvoříme s vaším souhlasem svůj profil jako základ osobní komunikace.

K tomuto účelu můžeme použít následující informace:

– demografické údaje (pohlaví, datum narození, věk, adresa),
– Historie vašich nákupů (zakoupené produkty, doba nákupu, počet nákupů)
– Odpovědi v různých dotaznících Trendills na stránkách Trendills
– Chování na webových stránkách Trendills (zobrazení jednotlivých produktů nebo obsahu, přidání produktů do nákupního košíku, online transakce)
– Vaše odpovědi (otevření zprávy, kliknutí na odkaz, nákup) na různé zprávy, které vám zasíláme

Na základě tohoto uživatelského profilu pak může záviset na tom, jaký obsah a nabídky od nás dostanete:

– Jaké produkty a obsah vám představíme (např. Klouby, detoxikaci, hubnutí, zdravé stravování atd.), Které vás budou maximálně zajímat
– Jaké nabídky dostanete (kupující s větším počtem nebo častějším nákupem v Trendills získají lepší nabídky)
– Jak často vám budeme posílat zprávy a prostřednictvím kterých komunikačních kanálů
– Pokud jste s tímto zpracováním souhlasili a již jej nechcete, můžete toto zpracování kdykoli ukončit prostřednictvím odkazu na odhlášení ve složce Doručená pošta nebo písemnou žádostí na adresu [email protected]

Uchovávání osobních údajů
Poskytovatel si uchová vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro který byly osobní údaje shromážděny a dále zpracovány (např. K zajištění přístupu a používání vašeho online účtu u poskytovatele a online obchodu poskytovatele, pro plnění vašich objednávek poskytovatelem, ověřování vašich plateb a plnění dalších povinností poskytovatele a / nebo vašich povinností, abyste zajistili, že budete mít přístup ke konkrétním informacím, které máte k dispozici, abyste zajistili, že můžete využít výhody Trendillů, posílat informační bulletin poskytovatele atd.).

Poskytovatel uchovává osobní údaje zpracovávané Poskytovatelem na základě zákona po dobu stanovenou zákonem.

Poskytovatel si uchová osobní údaje zpracované uchazečem za účelem provedení smluvního vztahu s jednotlivcem po dobu nezbytnou k provedení smlouvy a po dobu 5 let po jejím ukončení, s výjimkou případů, kdy mezi vámi a uchazečem vznikne spor. ohledně smlouvy; v takovém případě Poskytovatel uchovává údaje po dobu 5 let poté, co soudní nebo rozhodčí nález nebo urovnání nabude právní moci, nebo, není-li soudní spor, po dobu 5 let ode dne mírového urovnání sporu.

Veškeré osobní údaje, které Poskytovatel zpracovává na základě osobního souhlasu jednotlivce nebo oprávněného zájmu, jsou Poskytovatelem trvale uloženy až do odvolání tohoto souhlasu jednotlivcem nebo. žádosti o přerušení zpracování. Poskytovatel odstraní tyto informace před zrušením, pouze pokud již bylo dosaženo účelu zpracování osobních údajů (například pokud Poskytovatel přestane provozovat svůj Benefit Club, odstraní Poskytovatel veškeré osobní údaje shromážděné za tímto účelem, i když fyzická osoba který souhlasil se zpracováním osobních údajů za účelem členství v benefičním klubu, nedal takové zrušení) nebo pokud to vyžaduje zákon.

Po uplynutí doby uchovávání správce účinně a trvale vymaže nebo anonymizuje osobní údaje, aby již nemohl být propojen s konkrétním jednotlivcem.

Smluvní zpracování osobních údajů
Jako jednotlivec jste si vědomi a souhlasíte s tím, že poskytovatel může svěřit určité úkoly týkající se vašich údajů jiným osobám (dodavatelům). Smluvní strany mohou zpracovávat důvěrné informace výhradně jménem poskytovatele, v mezích oprávnění poskytovatele (v písemné smlouvě nebo jiném právním úkonu) a pro účely stanovené v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Dodavateli, se kterými uchazeč spolupracuje, jsou:

Účetní služba; advokátní kanceláře a další poskytovatelé právního poradenství;
Poskytovatelé zpracování dat a analytici;
Správci IT systémů;
poskytovatelé e-mailu (např. Mailchimp a další);
poskytovatelé platebních systémů, jako jsou Adyen, PayPal, PayU, Klarna, Sofort, Multibanco, dotPay a další);
poskytovatelé systémů řízení vztahů se zákazníky (např. Microsoft);
poskytovatelé řešení webové reklamy (např. Google, Facebook).
Poskytovatel nebude sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami.

Smluvní strany mohou zpracovávat osobní údaje výhradně na základě pokynů správce a nesmí používat osobní údaje k prosazování jakéhokoli vlastního zájmu.

Správce a uživatelé osobních údajů nejsou vyváženi do třetích zemí (mimo Evropský hospodářský prostor – členské státy EU a Island, Norsko a Lichtenštejnsko) a do mezinárodních organizací s výjimkou USA – všichni dodavatelé v USA jsou zahrnuti do programu Privacy Shield .

Svoboda volby
Informace, které o sobě poskytujete, jsou ovládány vámi. Pokud se rozhodnete neposkytnout své informace poskytovateli, nebudete mít přístup k určitým webům nebo funkcím na webu.

Automatické zaznamenávání informací (neosobních údajů)
Kdykoli přistoupíte na web, automaticky se zaznamenají obecné neosobní informace (počet návštěv, průměrná doba návštěvy webu, navštívené stránky) (nikoli jako součást aplikace). Tyto informace používáme k měření atraktivity našich stránek a ke zlepšení obsahu a použitelnosti. Vaše informace nepodléhají další kontrole a nejsou poskytovány žádné třetí straně.

Soubory cookie
Cookies jsou nepostřehnutelné soubory, které jsou dočasně uloženy na pevném disku a umožňují poskytovateli identifikovat počítač při příští návštěvě webu. Poskytovatel používá cookies pouze ke shromažďování informací týkajících se používání Webu ak optimalizaci svých internetových reklamních aktivit.

Reklamní cookies sledují, jak jednotlivec používá webové stránky poskytovatele, pokud jednotlivec nesouhlasí s používáním cookies na této stránce.

Bezpečnostní
Poskytovatel vynakládá veškeré úsilí k zajištění bezpečnosti osobních údajů. Vaše informace jsou chráněny proti ztrátě, zničení, padělání, manipulaci a neoprávněnému přístupu nebo neoprávněnému vyzrazení.

Souhlas nezletilého ve vztahu ke službám informační společnosti
Nezletilé osoby mladší 16 let by neměly sdílet žádné osobní údaje na webové stránce ani jinak bez souhlasu (souhlasu nebo souhlasu) rodičovské odpovědnosti za dítě (jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce). Poskytovatel nikdy vědomě neshromažďuje osobní údaje od osob, o kterých by věděl, že jsou nezletilými (do 16 let věku), ani je jinak nepoužije nebo neprozradí žádné třetí straně neoprávněné bez souhlasu rodiče dítěte.

Tím není dotčeno obecné smluvní právo členských států, jako jsou pravidla upravující platnost, vznik nebo účinek smlouvy ve vztahu k dítěti.

V takových případech musí poskytovatel v takových případech vynaložit přiměřené úsilí, aby ověřil, zda rodičovská odpovědnost za dítě dala nebo schválila souhlas.

Práva na zpracování dat jednotlivce
Pokud máte jakékoli dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů nebo zpracování vašich osobních údajů, můžete nás bez váhání kontaktovat. Kontaktujte nás na adrese [email protected] Na vaši žádost vás budeme informovat – písemně a v souladu s předpisy.

Pro zajištění spravedlivého a transparentního zpracování máte jako jednotlivec podle nařízení tato práva:

Právo na odvolání: Pokud jste jako jednotlivec souhlasili se zpracováním vašich osobních údajů (pro jeden nebo více určených účelů), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, aniž je dotčena zákonnost zpracování těchto údajů. údaje založené na souhlasu až do jeho odvolání.

Souhlas lze odvolat písemným prohlášením zaslaným vedoucímu na jednom z kontaktů uvedených na adrese https://www.trendills.com/.

Odnětí souhlasu se zpracováním osobních údajů pro jednotlivce nemá žádné negativní důsledky ani sankce. Může se však stát, že správce již nebude moci nabízet jednu nebo více svých služeb po odnětí souhlasu se zpracováním osobních údajů, v případě služeb, které nelze poskytovat bez osobních údajů (např. Benefiční klub). nebo personalizované informace).

Právo na přístup k osobním údajům: Jako jednotlivec máte od poskytovatele (správce osobních údajů) právo potvrdit, že osobní údaje jsou zpracovávány ve vztahu k vám, a případně přístup k osobním údajům a určitým informacím ( o účelech zpracování, o druzích osobních údajů, uživatelích, dobách uchovávání nebo kritériích pro stanovení období, o existenci práva na opravu nebo vymazání údajů, o právu omezit a namítat proti zpracování a o právu podat stížnost dozoru oprávnění ke zdroji údajů, pokud údaje nebyly získány u vás, na existenci automatizovaného rozhodování, včetně vytváření profilů, důvodů pro ně a významu a důsledků takového zpracování pro vás a dalších informace v souladu s článkem 15 GDPR);

Právo na opravu osobních údajů: Jako jednotlivec máte právo nechat poskytovatele opravit nepřesné osobní údaje, které se vás týkají, bez zbytečného odkladu. Jako jednotlivec máte právo s ohledem na účel zpracování doplnit neúplné informace, včetně předložení doplňujícího prohlášení;

Právo na vymazání osobních údajů („právo být zapomenut“): Jako jednotlivec máte právo nechat poskytovatele, aby o vás bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, a poskytovatel musí údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud existují jeden z následujících důvodů:

a) údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,

(b) odvoláte-li souhlas a neexistuje jiný právní základ pro zpracování,

(c) pokud proti zpracování namítáte a neexistují závažné naléhavé důvody pro zpracování,

d) údaje byly zpracovány nezákonně,

e) údaje musí být vymazány, aby byly splněny právní závazky podle práva EU nebo členského státu vztahující se na poskytovatele;

f) informace byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Jako jednotlivec však v konkrétních případech popsaných v čl. 17 odst. 3 GDPR nemáte právo údaje vymazat;

Právo na omezení zpracování: Jako jednotlivec máte právo nechat poskytovatele omezit zpracování, pokud se vyskytne jedna z následujících situací:

(a) pokud zpochybňujete přesnost údajů po dobu, která poskytovateli umožní ověřit správnost údajů,

(b) zpracování je nezákonné a jste proti smazání údajů a namísto toho požadujete omezení jejich použití,

(c) již nepotřebujete poskytovatele dat pro účely zpracování, ale potřebujete je k vymáhání, vymáhání a hájení právních nároků,

(d) jste podali proti zpracování námitku, dokud nebude ověřeno, že legitimní důvody poskytovatele převažují nad vašimi důvody;

Právo na přenositelnost dat: Jako jednotlivec máte právo dostávat osobní údaje týkající se vás, které jste poskytli poskytovateli ve strukturované, běžně používané a strojově čitelné formě, a máte právo předat tyto informace jinému kontroléru. bez vás poskytovatele, který poskytl osobní údaje s touto překážkou, když:

zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě; a

b) zpracování se provádí automatizovanými prostředky.

Jako jednotlivec máte právo přenášet osobně identifikovatelné informace přímo z jednoho správce (poskytovatele) na druhého, pokud je to technicky možné;

Právo na vznesení námitky proti zpracování: jako jednotlivec máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů nezbytných pro plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené poskytovateli, důvody týkající se vaší konkrétní situace (čl. 6 odst. 1 písm. e) písm. e) GDPR) nebo jsou nezbytné pro legitimní zájmy sledované poskytovatelem nebo třetí stranou (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), včetně vytvoření profilů založených na těchto ošetřeních; Poskytovatel přestane zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže přesvědčivé legitimní důvody ke zpracování, které převáží vaše zájmy, práva a svobody nebo pro vymáhání, vymáhání nebo obranu právních nároků.

Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely marketingu, má jednotlivec právo kdykoli vznést námitku proti zpracování údajů, které se ho týkají pro účely takového marketingu, včetně vytváření profilů, pokud jde o přímý marketing; pokud se jednotlivé objekty zpracovávají pro účely přímého marketingu, data se pro tento účel již nezpracovávají.

Jsou-li údaje zpracovávány pro vědecké, historické, výzkumné nebo statistické účely, má jednotlivec právo vznést námitku proti zpracování údajů, které se ho týkají, z důvodů souvisejících s jeho konkrétní situací, ledaže je zpracování nezbytné pro výkon prováděné úlohy. z důvodů veřejného zájmu;

Právo podat stížnost orgánu dozoru: Aniž je dotčen jakýkoli jiný (správní nebo jiný) prostředek nápravy, máte jako jednotlivec právo podat stížnost orgánu dozoru, zejména v zemi, kde máte obvyklé bydliště. nebo ve kterém bylo údajně porušeno (ve Slovinsku je to komisař pro informace), pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, porušuje pravidla o ochraně osobních údajů.

Aniž je dotčen jakýkoli jiný (správní nebo mimosoudní) opravný prostředek, jako jednotlivec máte právo na účinný opravný prostředek proti právně závaznému rozhodnutí orgánu dohledu ve vztahu k němu, jakož i v případech, kdy váš nadřízený neslyší nebo apelovat. neinformuje stát o záležitosti ani o rozhodnutí o odvolání po dobu tří měsíců. Soudy členského státu, v němž má orgán dozoru bydliště, jsou příslušné pro řízení proti orgánu dozoru.

Jednotlivec může podat písemné žádosti týkající se výkonu práv na osobní údaje, adresy, na správce, na jeden z kontaktů uvedených na adrese https://www.trendills.com/.

Pro účely spolehlivé identifikace může správce v případě uplatnění práv týkajících se osobních údajů požadovat od jednotlivce další informace a může odmítnout jednat, pouze pokud prokáže, že nemůže spolehlivě identifikovat jednotlivce.

Na žádost subjektu údajů musí správce odpovědět bez zbytečného odkladu a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti.

Oznámení orgánu dozoru o porušení ochrany osobních údajů
V případě porušení ochrany osobních údajů je Uchazeč povinen informovat o tom příslušný orgán dozoru, pokud není pravděpodobné, že by toto porušení neohrozilo práva a svobody jednotlivců. Pokud existuje podezření, že došlo k porušení zákona, je Uchazeč povinen o porušení informovat policii nebo úřad příslušného státního zástupce.

V případě porušení, které může způsobit velké riziko pro práva a svobody jednotlivců, je Uchazeč povinen toto porušení okamžitě nebo porušit. pokud to není možné, informujte subjekty údajů bez zbytečného odkladu. Oznámení jednotlivci musí být provedeno jasným a jasným jazykem.

Odeslat změny
Veškeré změny v našich zásadách ochrany osobních údajů budou zveřejněny na tomto webu.

Používáním Webu jednotlivec bere na vědomí, že přijímá a souhlasí s celým obsahem těchto zásad ochrany osobních údajů.

Aktualizováno: 14. února 2020